Общи условия

Условия за ползване 

Основна информация

Тези правила и условия за ползване („Условия за ползване“) уреждат достъпа и използването на уебсайта, хостван под името на домейна („Уебсайтът“) и под който и да е от свързаните с него поддомейни или уеб страници – www.mrboho.bg име на домейн ( „Уебсайт“) – както и съдържанието и услугите, които собственикът на уебсайта предоставя на своите потребители („Потребителите“) и установява, заедно с Политиката за поверителност и бисквитки за управление на личните данни на потребителите, правилата и условията, които отговарят за използването на уебсайта.

Интернет страницата www.mrboho.bg е собственост на:

Конветика ЕООД, търговско дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в българския Търговски регистър при Агенция по вписванията под  ЕИК: 207162380, със седалище и адрес на управление България, гр. София, бул. Мадрид 7. Потребителите могат да се свържат с Конвертика ЕООД чрез имейл на info@mrboho.bg

 

Даване на съгласие

Достъпът до или използването на уебсайта или закупуването на който и да е продукт от Потребителите задължително и безусловно предполага познаване и приемане на настоящите Условия за ползване, които потребителите се съветват да прочетат внимателно, преди да използват продуктите и услугите, предлагани от Конвертика ЕООД.

На потребители под осемнадесет (18) години е забранено достъпът или използването на продуктите и услугите, предлагани на уебсайта. Приемайки настоящите Условия за ползване, Потребителите потвърждават, че са физическо лице с достатъчна правоспособност, за да поемат задълженията, произтичащи от техните действия, и че са прочели, разбрали и приели тяхното съдържание.

Конвертика ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време, като в този случай промените ще влязат в сила и ще се прилагат за всички потребители на уебсайта.

Когато потребителят наруши някоя от разпоредбите, установени в настоящите Условия за ползване, Конвертика ЕООД ще уведоми този потребител за това, така че потребителят да коригира ситуацията, в противен случай Конвертика ЕООД ще си запази правото да анулира или временно или постоянно да спре акаунта на този потребител.

Конвертика ЕООД си запазва правото да откаже достъп до предлаганите услуги на всяко физическо лице по всяко време.

 

Предмет на договора

Тези Условия за ползване съставляват целия договор, уреждащ реда и условията за закупуване на продукти, предоставени на Потребителите от Конвертика ЕООД на сайта MR.BOHO.BG („Продуктите“).

 

Закупуване на продукти

1.Как да закупите продукти
За да закупят Продукти, Потребителите трябва да следват процеса на закупуване, установен на Уебсайта, да прочетат и приемат тези Условия за ползване и Политиката за поверителност и да изберат „Завършване и плащане“ („Поръчка“). Конвертика ЕООД ще изпрати имейл до Потребителя, потвърждаващ, че поръчката е приета („Потвърждение за доставка“). Договорът между Потребителя и Конвертика ЕООД ще бъде формализиран след като Конвертика ЕООД изпрати на потребителя потвърждението на пратката. Целта на договора ще обхваща единствено Продуктите, посочени в Поръчката.

2.Наличност на продукти

Всички поръчки са в зависимост от наличността на продукта. Когато е изпратено потвърждение, но Конвертика ЕООД не може по каквато и да е причина да предостави искания продукт, Конвертика ЕООД ще се свърже с Потребителя възможно най-скоро, за да го информира за това. В който случай, Конвертика ЕООД може да:

(i) предложи на Потребителя, без увеличение на цената, друг продукт със сходни характеристики и спецификации на първоначално заявения, при условие че те отговарят на нуждите на Потребителя; и/или

(ii) предложи на Потребителя да анулира заявената Поръчка и да възстанови на Потребителя платената сума в рамките на период от (14) работни дни.

3.Отказ на Поръчка

Докато Конвертика ЕООД ще направи всичко възможно винаги да обработва всички Поръчки, може да възникнат изключителни обстоятелства, които да я принудят да откаже да обработи Поръчка дори след като е изпратила Потвърждението за пратка, поради което Конвертика ЕООД си запазва правото да направи такъв отказ по всяко време и по свое усмотрение.

Конвертика ЕООД си запазва правото да изтегли всеки продукт от уебсайта по всяко време и да премахне или промени който и да е материал или съдържание на продукта, без да носи отговорност пред Потребителя или трета страна за изтегляне на който и да е Продукт от Уебсайта, независимо дали този Продукт е бил продаден или не.

4.Гаранция за продукта

Всички продукти, представени на уебсайта, са доставени от производителя, а именно MR. BOHO Испания. Всички те идват с две (2) години гаранция в съответствие с критериите и условията, описани в Кралски законодателен указ, 1/2007, от 16 ноември, одобряващ консолидирания текст на Общия акт за защита на потребителите и потребителите и други допълнителни закони.

Подразбира се, че Продуктите отговарят на Условията за ползване, когато отговарят на всички изисквания, посочени по-долу:

(i) Те отговарят на описанието, дадено от MR. BOHO Испания и притежават продуктовите качества, които MR. BOHO Испания е предоставил.

(ii) Те са подходящи за употреба и отговарят на предназначението на Продукти от същия тип.

(iii) Те са подходящи за всяка специална употреба, изисквана от Потребителя, когато той е информирал Конвертика ЕООД за това и при условие че MR. BOHO Испания приема, че продуктът е подходящ за тази употреба.

(iv) Те имат обичайното качество и предимства на продукт от същия тип, които Потребителят може да очаква, като се има предвид естеството на продукта.

Когато се докаже, че продуктът не отговаря на установените спецификации, Конвертика ЕООД ще пристъпи, когато е уместно, към ремонт или замяна на Продукта, намаляване на цената на Продукта или анулиране на договора за покупката му; подобни договорености няма да имат разходи за потребителя.

Конвертика ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети на Продуктите, които могат да произтекат от неправилната им употреба или от действия или бездействия на Потребителя, които не отговарят на спецификациите на всеки Продукт, или за щети, причинени от трети страни без никаква връзка с Конвертика ЕООД и MR. BOHO Испания.

Конвертика ЕООД полага изключително внимание при представянето и описанието на продуктите. Независимо от това, снимките на продуктите са само с илюстративна цел. За да открият точните характеристики на всеки продукт, потребителите трябва да проверят съответните описателни подробности, които придружават всеки продукт.

5.Доставка на продукта

След като потвърждението за доставка бъде изпратено, продуктите ще бъдат доставени на адреса, посочен от потребителя при извършване на поръчката, в рамките на период от два (2) до приблизително четиринадесет (14) дни, считано от момента, в който напуснат Конвертика ЕООД.

Ако продуктът е маркиран с надпис “Налично за предварителни продажби” при избор и добавяне в количката, то доставката може да отнеме до 25 дни.

Конвертика ЕООД не поема никаква отговорност или задължения, когато Продуктът не е доставен, защото данните, предоставени от Потребителя, са неверни или непълни, или когато доставката не може да бъде извършена по вина на транспортната компания, определена за тези цели.

Сроковете за доставка са приблизителни, въпреки че Конвертика ЕООД прави всичко възможно да ги спазва.

6.Цена на продукта и плащане

Приложимите цени за всеки Продукт са тези, публикувани на Уебсайта към датата, на която Потребителят направи Поръчката. Докато Конвертика ЕООД прави всичко възможно, за да гарантира, че всички цени на уебсайта са правилни, възможно е да възникнат грешки. Когато Конвертика ЕООД открие грешка в цените на който и да е от продуктите, които потребителят е поискал, той ще информира този потребител възможно най-скоро и ще му даде възможност да потвърди отново поръчката на правилната цена или да я анулира. Когато Конвертика ЕООД не може да се свърже с Потребителя, Поръчката ще се счита за анулирана и Потребителят ще бъде напълно възстановен за платените от него суми.

Конвертика ЕООД не е задължена по закон да предостави на потребителя какъвто и да е продукт на цена под правилната (дори когато е изпратено потвърждението за доставка), ако грешката в цената е очевидна и недвусмислена и потребителят би могъл разумно да очаква да я разпознае като неправилна цена.

Цените могат да се променят по всяко време. Въпреки това възможните промени няма да засегнат продуктите, за които Конвертика ЕООД вече е изпратила потвърждения на поръчка.

а) Начин на плащане

Потребителите могат да плащат с кредитна или дебитна карта Visa, Visa Electron, Mastercard и др. С цел минимизиране на риска от неоторизиран достъп, данните на кредитната карта на Потребителя ще бъдат кодирани.

б) Данък върху добавената стойност (ДДС)

Приложимият ДДС е законно валидната ставка по всяко време в зависимост от конкретния продукт.

7.Сторниране на плащане

Когато възникне възстановяване на плащане, при никакви обстоятелства Конвертика ЕООД не поема разходите, произтичащи от това възстановяване. Потребителят съответно декларира, че ще поеме тези разходи или неустойки.

 

Връщане и замяна на продукти

а) Право на отказ

Съгласно приложимите разпоредби, когато Потребителят сключва договор като потребител, той може да се откаже от договора (освен в определени случаи, установени от законодателството) и свободно да върне или замени доставен Продукт по всяко време в рамките на срок от четиринадесет (14) календарни дни от датата, на която Продуктът е доставен („Период на оттегляне“).

След като Продуктът бъде проверен, че съответства и отговаря на изискванията, установени в раздел c) в Общи условия “Доставка на продукта” и когато Потребителят не реши да извърши замяна, Конвертика ЕООД ще възстанови на Потребителя сумата, която е заплатил за Продукта. Разходите за изпращане с куриер на върнатия Продукт обратно до обектите на Конвертика ЕООД ще бъдат поети от Потребителите.

След като Периодът на отказ приключи, не се приемат замени или връщания на Продукти. Ще се приемат замени само за Продукти, които може да са били дефектни съгласно разпоредбите, установени в раздел b) по-долу.

b) Връщане или замяна на дефектни продукти

Когато потребителят смята, че продуктът не отговаря на спецификациите, установени за този продукт, той трябва да се свърже с Конвертика ЕООД незабавно чрез изпращане на имейл на адреса на договора info@mrboho.bg, предоставящ подробности за продукта, както и информация за дефекта и дали предпочитат да върнат продукта или да го заменят с идентичен продукт.

Потребителите могат да върнат Продуктите, като ги предадат на първоначалното им място на доставка на куриер, който Конвертика ЕООД ще изпрати или със собствени средства. След като върнатият Продукт бъде проверен, Конвертика ЕООД ще изпрати имейл до Потребителя в рамките на разумен период, като му каже дали връщането или замяната на Продукта може да продължи („Решение за връщане или замяна“). Когато решението е положително, Продуктът ще бъде върнат или заменен възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на четиринадесет (14) календарни дни от датата, на която е изпратено Решението за връщане или замяна.

Когато връщането или замяната влезе в сила, Конвертика ЕООД ще възстанови изцяло на Потребителя цената, заплатена за Продукта, както и разходите за доставка. Когато потребителят е избрал да замени продукта, Конвертика ЕООД ще поеме всички разходи по доставката на продукта.

c) Общи разпоредби за връщане

Потребителите трябва да спазват следните изисквания, за да упражнят правото си на отказ и да могат да върнат или заменят Продуктите:

(i) За целите на организиране на иззпращането на продукта обратно към Конвертика ЕООД, потребителите трябва да попълнят всички полета в бланката за връщане, съпровождаща доставения продукт;

(ii) Потребителите могат да потвърдят, че упражняват правото си на отказ чрез всякакви правно приемливи средства; във всеки случай това право ще се счита за валидно упражнено чрез връщане на Продукта;

(iii) Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са получени. Конвертика ЕООД няма да възстанови никаква сума, когато Продуктът е бил повреден, поради което Потребителите трябва да бъдат внимателни с Продукта, докато е в тяхно притежание; и

Възстановяването на суми ще се извършва чрез същия метод на плащане, използван от Потребителя за плащане на Продукта.

 

Използване на уебсайт

Потребителите се задължават да използват уебсайта в съответствие със законодателството, морала, общоприетите добрите нрави и действащия обществен ред. Потребителите се задължават да се въздържат от използване на уебсайта за цели, които са незаконни, противоречат на разпоредбите, установени в настоящите Условия за ползване, вредят на правата или интересите на Конвертика ЕООД или трети страни, или които могат да навредят или подкопаят по някакъв начин имиджа или репутацията на Конвертика ЕООД или предотвратяване на нормалното използване или удоволствие от продуктите и услугите, които се предлагат от Конвертика ЕООД на уебсайта.

 

Интелектуална собственост

Цялата информация, съдържаща се на уебсайта, включително нейният графичен дизайн и изходният код, са защитени чрез авторско право и други права и разпоредби, регулиращи интелектуалната собственост.

Тези права принадлежат изключително на Конвертика ЕООД или на нейните  лицензодатели, поради което изрично забранява каквото и да е копиране, разпространение, трансформиране или публично съобщаване, както и всякакъв вид прехвърляне, изцяло или частично, на съдържание от уебсайта и като цяло всяко използване изцяло или частично на съдържанието ( изображения, текстове, дизайн, индекси, формуляри и т.н.), както и бази данни и софтуер, необходими за тяхното показване или функциониране, както и всеки друг елемент, който съгласно действащото законодателство е защитен съгласно разпоредбите за интелектуална собственост.

Потребителите нямат право в никакъв случай да използват с търговска цел съдържанието, което съставлява уебсайта, пряко или косвено, с изключение на тези, предоставени от тях, когато е уместно, без предварителното писмено разрешение от техния собственик. Разрешение за използване на което и да е от съдържанието на уебсайта може да бъде поискано чрез изпращане на имейл на info@mrboho.bg. Разпоредбите, установени в предходните параграфи, в никакъв случай не предполагат приемане на отговорност или отговорност от страна на Конвертика ЕООД за съдържанието, нито могат да създават право на обезщетение за Потребители или трети страни.

Нито търговски марки, търговски имена, табели на магазини, имена на фирми, лога, слогани или друг вид отличителен знак, показан на уебсайта и принадлежащ на Конвертика ЕООД, и по-конкретно, името на фирмата Конвертика ЕООД да се използва без предварително писмено разрешение от Конвертика ЕООД.

Конвертика ЕООД изрично си запазва правото да упражнява толкова граждански дела и наказателни преследвания, колкото може да има право съгласно българското и чуждестранното законодателство в резултат на всяко нарушение на мирното притежание и/или неразрешено притежаване на права върху индустриална и интелектуална собственост.

 

Технологични ограничения

С настоящото информираме Потребителя, че в определени случаи може да възникнат временни прекъсвания на Уебсайта и следователно в Услугите, предлагани чрез него, в резултат на дейности по поддръжката.

Ние също така информираме Потребителя, че голям набор от фактори в допълнение към точките, посочени по-горе, могат да повлияят на уебсайта и/или неговото качество, които включват, но не се ограничават до: условия на околната среда, насищане на мрежата, връзка и/ или софтуер на трети страни.

По същия начин, Конвертика ЕООД може да отмени, ограничи или блокира достъпа до своя уебсайт, когато възникнат технически затруднения от събития или обстоятелства извън контролът на Конвертика ЕООД, който според нея компрометира или премахва нивата на сигурност или стандартите, приети за правилното функциониране на уебсайта.

Можете да се свържете с фирмата на имейл: info@mrboho.bg

 

Отговорности и забранени употреби

Потребителите трябва да се въздържат от използване на уебсайта за извършване на каквато и да е незаконна дейност. Потребителите трябва да се въздържат от използване на уебсайта по-специално за следните неизчерпателни примери:

(i) представяне под самоличността на други потребители или трети страни;

(ii) Нечестност в сделките;

(iii) Фалшифициране на данни;

(iv) Всяко измамно поведение; и

(v) Потребителят не трябва да извършва никаква дейност, която може да навреди на трета страна и/или на Конвертика ЕООД и MR. BOHO Испания, както и работата и/или развитието на уебсайта.

При никакви обстоятелства Конвертика ЕООД не носи отговорност за:

(i) Всяка загуба, повреда или вреда от всякакъв вид, възникнала чрез достъп до и използване на уебсайта, включително, но не само, когато това възниква в ИТ системите или е причинено от въвеждането на вирус и/или кибернетично пространство атаки.

(ii) Всякакви вреди, които Потребителите могат да понесат от неправилно използване на Уебсайта или за всякакви компютърни сривове, прекъсвания или липса или повреда на телекомуникациите.

(iii) Истинността, целостта или актуализирането на информация, която не е събрана от него.

(iv) За информацията, която друг източник посочва или която се съдържа в други уебсайтове чрез хипервръзка от уебсайта.

(v) За евентуални временни несъответствия, които могат да възникнат между неговите печатни документи и техните електронни версии, публикувани на уебсайта.

(vi) За санкциите, понесени от Конвертика ЕООД, поради което Потребителят има възстановено плащане по картата си, съгласно разпоредбите, установени в Раздел 4.7 от настоящите Условия за ползване.

(vii) Щети, включително, но не само: щети, загуби или разходи, преки или косвени, присъщи или последващи, които възникват във връзка с този уебсайт или неговото използване или невъзможност за използване от която и да е от страните, или във връзка с каквато и да е повреда в изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, дефект или забавяне на транзакцията или трансфера, компютърен вирус или системен или онлайн срив.

Конвертика ЕООД действа като доставчик на услуги, поради което задълженията му няма да надвишават неговите функции и не носи отговорност за каквито и да било пречки, произтичащи от банки или платежни институции, в който случай ще посредничи, доколкото е възможно.

 

Връзка с трети страни

Конвертика ЕООД не носи каквато и да е отговорност за връзки, които предоставят на Потребителя достъп чрез уебсайта до предимства и услуги, предлагани от трети страни, при условие че са външни за уебсайта. Следователно, Конвертика ЕООД не носи никаква отговорност или отговорност за информацията, съдържаща се в тези връзки, или за каквито и да е последици, които могат да произтекат от тази информация.

Ако потребител или трета страна забележи, че подобни връзки може да противоречат на закона, морала или обществения ред, те трябва да информират Конвертика ЕООД за това, като изпратите имейл на: info@mrboho.bg

 

Събиране на данни

Съгласно разпоредбите, установени от приложимите разпоредби за защита на данните, всички лични данни, предоставени от Потребителите чрез съответните форми по време на използване на уебсайта, се обработват от Конвертика ЕООД в съответствие с разпоредбите, посочени в Политиката за поверителност на уебсайта, намираща се на URL: https://www.mrboho.bg/pages/privacy-policy

 

Политика за бисквитки

Бисквитките са малки файлове с данни, които се намират в терминала на посещаващия уебсайта потребител и които съдържат определена информация за посещението на този сайт.

Независимо от това, потребителите имат възможност в повечето уеб браузъри да деактивират бисквитките. С настоящото информираме Потребителите, че при условие че дадат съгласието си за това, ние ще използваме нашите собствени бисквитки и бисквитки на трети страни, за да подобрим тяхното преживяване и нашите услуги, като анализираме тяхното сърфиране в уебсайта. Можете да получите допълнителна информация относно нашата Политика за бисквитки: https://www.mrboho.bg/pages/cookies

 

Изменения

Конвертика ЕООД си запазва правото да преразглежда тези Условия за ползване по всяко време по правни или технически причини и за промени в услугите, предлагани от КОНВЕРТИКА или за стратегически решения. В такива случаи промените в Условията за ползване на уебсайта ще бъдат публикувани, преди да влязат в сила. Потребителите, които не са съгласни с промените, трябва да спрат да използват уебсайта и да прекратят потребителското си членство. Използването на уебсайта след уведомяване за промените означава, че потребителят приема тези промени.

 

Писмени контакти и съобщения

Приложимите разпоредби изискват част от информацията или съобщенията, които Конвертика ЕООД изпраща до Потребителите, да бъдат писмени. С приемането на тези Условия за ползване, Потребителят приема, че по-голямата част от комуникацията от Конвертика ЕООД ще бъде електронна, като се свързват с потребителя по имейл или чрез публикуване на съобщения на уебсайта. Потребителят се съгласява да използва тази електронна среда за комуникация и признава, че всяко уведомление и други съобщения, които Конвертика ЕООД изпраща по електронен път и отговарят на законовите изисквания, ще бъдат в писмен вид.

За всяка консултация или проблем, оплакване или иск относно предлаганите услуги, Потребителите могат да се свържат с Конвертика ЕООД на имейл адрес: info@mrboho.bg

 

Юрисдикция и приложимо право

Тези Условия за ползване са предмет на българското законодателство.